Breaking News

ราชวิทยาลัยอายุรเวชฯ แถลง 5 จุดยืน รีบรัฐบาลนำเข้าวัคซีนทางเลือก

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนโอกาส ปรับกฎที่นำไปสู่ความชักช้า สร้างความแจ่มชัด-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางด้านการเมืองหรือผลประโยชน์

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศ ที่ รอ.ทั่วๆไป 78/2564 เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนวัววิด ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

ดังที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (วัคซีนวัววิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วตอนวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนรับวัคซีนวัววิด-19 โดยเร็วที่สุดนั้น จากเหตุการณ์การระบาดที่มีปริมาณคนไข้เพิ่มขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

และก็ข้อมูลเรื่องคุณภาพแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนวัววิด-19 ชนิดต่างๆที่เพิ่มขึ้น กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงลงความเห็นแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019

ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

1.รัฐบาลควรที่จะใช้ความมานะบากบั่นอย่างมากสุดสำหรับการหาวัคซีนวัววิด-19 ให้มีใช้อย่างเพียงพอทั้งยังปริมาณแล้วก็ประสิทธิภาพ เพื่อให้กำเนิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว แล้วก็ควรจะให้ความสำคัญกับความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่ขยายอย่างเร็ว แล้วก็ทำให้คุณภาพแล้วก็ประสิทธิผลของวัคซีนต่ำลง
โดยรีบหาวัคซีนวัววิด-19 ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งยังคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แล้วก็เพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับคนที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่อาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยมุ่งเน้นกรุ๊ปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นขั้นตอนแรก

2.รัฐบาลควรที่จะใช้ความมานะบากบั่นอย่างมากสุดแล้วก็เร็วที่สุด สำหรับการนำเข้าวัคซีนโอกาสทุกชนิดที่ได้รับการอนุมัติโดยอย. โดยปรับกฎที่ต้องปฏิบัติแล้วก็ระบบราชการที่นำไปสู่ความชักช้า รวมถึงช่วยเหลือการศึกษาค้นคว้าวิจัยวัคซีนแล้วก็ผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อให้พลเมืองได้รับจังหวะแล้วก็โอกาสสำหรับการเข้าถึงวัคซีนวัววิด-19 เพิ่มขึ้น

3.รัฐบาลควรจะบริหารจัดแจงกระจายวัคซีนวัววิด-19 ให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความแจ่มชัดแล้วก็โปร่งใส ให้ความสำคัญกับวิธีการด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางด้านการเมืองหรือผลประโยชน์อะไรก็ตามและก็ต้องติดต่อทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนวัววิด-19 โดยเฉพาะเรื่องราวไม่พึงปรารถนาที่เกิดขึ้นข้างหลังการได้รับวัคซีนวัววิด-19 อย่างเปิดเผยแล้วก็เร็ว

4.พลเมืองควรจะเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลหามาให้แล้วก็วัคซีนโอกาส โดยยังต้องให้ความสำคัญของมาตรการการปกป้องโรคอย่างเช่น เว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าได้รับวัคซีนวัววิด-19 ครบแล้ว เนื่องจากวัคซีนทุกชนิดป้องกันการเกิดวัววิด-19 ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ว่าป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตเจริญ

5.สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกคนควรจะเข้ารับวัคซีนเมื่อมีโอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่คนไข้แล้วก็ผู้ร่วมงาน ลดการระบาดภายในสถานพยาบาล และก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหมอสาขาอื่นๆบุคลากรด้านการแพทย์ แล้วก็พลเมืองสำหรับการสารภาพวัคซีนวัววิด-19
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2564

หมออนุตตร จิตว่ากล่าวนันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

vaccine1